Logotype MittBohuslän

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras.

Här finns dokument och checklistor som kan användas som hjälp i detta arbete.

SBA Beskrivning

Checklista egenkontroll

Checklista brandskydd i flerbostadshus

Checklista årlig systemrevision

Här intill finns en länk till MSB där mer information finns att läsa.