Logotype MittBohuslän
Brandtillsyn på höghus

Företag och organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet samt lag om brandfarliga och explosiva varor. Informationen som finns på dessa sidor riktar sig till dig som är företagare eller bedriver och ansvarar för en verksamhet.

Hos ett företag eller organisation är det bara en part som kan garantera god brandsäkerhet – nämligen verksamheten själv. Ansvar för brandsäkerheten ligger hos den enskilde.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Räddningstjänstens roll är ganska liten i ett företags säkerhetsarbete. Att säkerställa risken för att olyckor händer kan bara verksamheten själv göra. Vid räddningstjänstens tillsyner kan vissa brister upptäckas men ger aldrig ett heltäckande skydd utan kan bara hjälpa till att minska sannolikheten.

Givetvis rycker räddningstjänsten ut om en olycka skulle hända. Oftast kan vi bara reducera konsekvenserna av en brand, om inte verksamheten själv vidtagit och bekostat åtgärder för att förhindra och begränsa skador som en brand kan orsaka.