Logotype
Logotype

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet.

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet.

Företag och organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet samt lag om brandfarliga och explosiva varor. Informationen som finns på dessa sidor riktar sig till dig som är företagare eller bedriver och ansvarar för en verksamhet.

Hos ett företag eller organisation är det bara en part som kan garantera god brandsäkerhet – nämligen verksamheten själv. Ansvar för brandsäkerheten ligger hos den enskilde. För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete (SBA), det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Räddningstjänstens roll är ganska liten i ett företags säkerhetsarbete. Att säkerställa risken för att olyckor händer kan bara verksamheten själv göra. Vid räddningstjänstens tillsyner kan vissa brister upptäckas men ger aldrig ett heltäckande skydd utan kan bara hjälpa till att minska sannolikheten.

Givetvis rycker räddningstjänsten ut om en olycka skulle hända. Oftast kan vi bara reducera konsekvenserna av en brand, om inte verksamheten själv vidtagit och bekostat åtgärder för att förhindra och begränsa skador som en brand kan orsaka.

Automatiska brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i ett företags eller verksamhets brandskydd eftersom det gör att en brand kan upptäckas tidigt. Chansen att människor ska hinna utrymma en byggnad i god tid och hinna göra något för att begränsa brandens följder ökar.

Automatiska brandlarm >

SBA

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör alltså bedrivas för alla byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning.

Systematiskt brandskyddsarbete  >

Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Ansvaret för brandsäkerheten i serveringslokalen vilar alltså på verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.


Brandskyddskrav  >

Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är tillstånds- och tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor i kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla. Det är hos oss du ansöker om tillstånd för din hantering samt anmäler deltagare för lämplighetsprövning för explosiva varor.

Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans flampunkt och typ anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Läs mer om brandfarliga varor och ansök om tillstånd >

Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Läs mer om explosiva varor och ansök om tillstånd >