Logotype
Logotype

Automatiska brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i ett företags eller verksamhets brandskydd eftersom det gör att en brand kan upptäckas tidigt. 

Chansen att människor ska hinna utrymma en byggnad i god tid och hinna göra något för att begränsa brandens följder ökar.

Verksamheter som har ett automatiskt brandlarm är ofta hotell, vårdanläggningar, hem för vård och boende (till exempel äldreboenden) och alternativa boenden.

Hur fungerar det?

Ägaren till ett automatlarm kan teckna ett avtal med Räddningstjänsten och /eller SOS vilket gör att räddningstjänsten larmas automatiskt. Det är en privat leverantör som installerar automatlarmsanläggningen – det finns flera företag på marknaden. Information om hur det går till och blankett finns här intill liksom kontaktuppgifter till oss på Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Ägarens ansvar

Ansvaret för det automatiska brandlarmet ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Ansvaret innefattar såväl ansvar för status och underhåll av själva automatlarmsanläggningen samt för de larm som kommer från anläggningen. Med andra ord gäller ansvaret för att larmen som går till räddningstjänsten (och som leder till räddningstjänstinsats) är riktiga.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten jobbar för att minska antalet onödiga larm genom att ställa högre krav på anläggningarnas driftsäkerhet och tillförlitlighet. Vi har också medarbetare som kontinuerligt följer upp ”onödiga larm” så att dessa minskar i antal.