Logotype
Logotype

Brandfarlig vara

Till brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och brandreaktiva varor. Vid tillståndsansökan är det viktigt att den brandfarliga varans flampunkt och typ anges då detta är kopplat till hur du får lov att hantera den brandfarliga varan och vilka krav som ställs på förvaringsutrymmena.

Längre handläggningstider

Vänligen observera att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän för tllfället har längre handläggningstider för tillstånd än normalt till följd av en hög ärendemängd. Enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) får handlingsningstiden uppgå till 3 månader med möjlighet att förlänga till 6 månader. Därför är det viktigt att er ansökan inkommer i god tid.

Vi eftersträvar fortsatt att återkoppla på inkommna ansökningar snarast möjligt.

Brandfarlig vätska

En brandfarlig vätska har en flampunkt som understiger 100°C, med undantag för alkoholhaltiga drycker. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, spolarvätska, lacknafta och aceton. Om flampunkten överstiger 100°C är vätskan enligt lagens definition inte brandfarlig och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor behöver då inte sökas. Det kan dock krävas tillstånd för hantering enligt annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken.

Brandfarliga vätskor delas in i olika klasser beroende på vilken flampunkt vätskan har.

Klass 1 Vätska med flampunkt under 21°C.

Klass 2a Vätska med flampunkt från 21°C till och med 30°C.

Klass 2b Vätska med flampunkt över 30°C till och med 55°C.

Klass 3 Vätska med flampunkt över 55°C till och med 100°C.

Om du är osäker på vilken klass en vara tillhör kan du titta på säkerhetsdatabladet där varans flampunkt bör framgå. Säkerhetsdatablad kan du få från leverantören.

Brandfarlig gas

Till brandfarliga gaser räknas gaser som vid en temperatur på 20°C kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, naturgas, ammoniak och vätgas.

Brandfarliga varor definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.
Gällande vätskor och gaser styr föreskriften MSBFS 2010:4, vilka som anses utgöra brandfarlig vara.
För aerosoler gäller MSBFS 2010:8, för vilka som anses vara brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler.

Brandreaktiva varor

Brandreaktiva varor är ämnen som kan orsaka eller förvärra bränder utan att de är brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser eller explosiva varor.

Egenskaper som dessa ämnen besitter kan vara att de är oxiderande och självreaktiva, att de har väldigt högt energiinnehåll eller är fasta brandfarliga ämnen.

Vilka varor som i lagen omfattas av begreppet brandreaktiva varor avgör MSB. Detta gör de genom att meddela föreskrifter om vilka varor som ska omfattas. I dagsläget finns föreskrifter gällande följande ämnen:

  • Väteperoxid.
  • Organiska peroxider.
  • Amoniumnitrat.
  • Lågnitrerad nitrocellulosa.
  • Brandfarlig biograffilm.

Föreskriften för respektive brandreaktivt ämne anger vilka mängder som är tillståndspliktiga

Vad säger lagen om hantering av brandfarlig vara

I lagen står det att om du hanterar, överför, eller importerar brandfarliga varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga, och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö, eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Vilka åtgärder det handlar om varierar beroende på verksamhetens omfattning, hur varorna hanteras, vilka varor som hanteras, samt andra omständigheter som kan påverka risken för olyckor eller skador, verksamheten ska se till att det finns en utredning av riskerna som undersöker detta och presenterar åtgärder för att bidra till en säker hantering. Utöver de övergripande krav som ställs i lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, finns föreskrifter som anger mer precisa krav för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. 

Tillstånd och föreståndare

Hanterar du yrkesmässigt eller en större mängd brandfarlig vara, ska du ha tillstånd. Om du har tillstånd till hantering av brandfarlig vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska anmälas till Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Läs mer: När behövs tillstånd?

Läs mer: Föreståndare

Förvaring av brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga varor är ansvarig för att detta sker med betryggande säkerhet. Skadebegränsande åtgärder ska vidtas så att följderna av en brand eller explosion begränsas och risken för skador på liv, hälsa, miljö, eller egendom minimeras.

Det finns olika krav på hur förvaringen ska utformas för att den ska kunna anses ske på ett betryggande sätt. Hur detta påverkar just dig beror på vilken typ av vara du hanterar, hur stora mängder som hanteras samt hur omgivningen ser ut.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna.

Samråd till följd av avvikelse från den normal hantering

Enligt 8 § förordningen om brandfarliga och explosiva varar är det förbjudet att använda eld eller andra tändkällor inom områden där brandfarliga varor hanteras, om detta kan medföra mer än ringa risk för olyckor med varorna.

Om det finns behov av att använda eld eller andra tändkällor inom området, i samband med förändringar i verksamheten, reparations- eller underhållsarbeten eller andra avvikelser från den normala hanteringen, kan ett samråd behövas. Finns det ett behov av samråd ska räddningstjänsten kontaktas i god tid före påbörjat arbetsmoment.