Logotype
Logotype

Tillstånd för brandfarlig vara

Det krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara i större mängd än vad som anges i MSBFS 2013:3.

Det finns fyra kategorier av tillståndspliktiga varor. Dessa är brandfarliga gaser, brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler, brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C samt diesel, oljor, och andra vätskor med flampunkt högre än 60°C men under 100°C.

Hanterar du brandfarliga gaser och vätskor i flera verksamheter på olika platser, eller på olika platser inom samma verksamhet, där de sammanlagda mängderna på samtliga platser uppnår tillståndspliktig mängd men varje separat verksamhet eller plats inte uppnår det, får du hantera de brandfarliga vätskorna och gaserna på varje plats utan tillstånd OM platserna är åtskilda på sådant sätt att de olika hanteringarna helt saknar påverkan på varandra. Samma princip gäller om hantering vid respektive plats överstiger tillståndspliktig mängd, det vill säga att tillstånd kan sökas separat för respektive plats endast om platserna är åtskilda på sådant sätt att de olika hanteringarna helt saknar påverkan på varandra.

Vad är tillståndspliktig mängd?

Har du större mängd än vad denna tabellen visar, krävs det tillstånd.

Faller någon av dina varor inom tillståndspliktig mängd, ska du ta med all brandfarlig vara i tillståndsansökan.

Tillstånd för brandfarlig vara behövs inte för:

 • Brandfarliga gaser och vätskor i fordons bränslesystem.
 • Brandfarliga gaser eller vätskor som används som köldmedium i ett eller flera sammankopplade enhetsaggregat, om köldmediets totala vikt är mindre än 30 kg.
 • Brandfarliga vätskor som används som köldbärare i värmepumpanläggningar med kollektorer i berg, mark eller sjö, för en- eller tvåbostadshus.
 • Brandfarliga gaser och vätskor i behållare med en volym på högst 50 ml.
 • Brandfarlig gas i rörledningssystem med högst 4 bar övertryck för flera förbrukare efter sista ventil i utgående ledning från mät- och reglerstation, produktions- eller lagringsanläggning fram till och med förbrukningsenheten.
 • Gaser som vid 20°C och normaltrycket 101,3 kPa har ett brännbarhetsområde i luft men som inte är antändbara i en blandning med luft vid en koncentration av 13 volymprocent eller lägre och har ett brännbarhetsområde i luft som är mindre än 12 procentenheter.
 • Gaser som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 2 enligt CLP-förordningens bilaga VI.
 • Brandfarliga vätskor med en flampunkt högre än 35°C som har erhållit negativa resultat vid provningen för underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i femte omarbetade utgåvan av FN-rekommendationerna för transport av farligt gods, handbok för provning och kriterier, utgiven av Förenta Nationerna (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C som hanteras i lantbruksverksamhet.

Så söker du tillstånd

Blankett med bilagor skickas med post till

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla

eller med e-post till raddningstjansten@mittbohuslan.se

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för ditt ärende. Har du frågor kring vad din ansökan behöver innehålla får du gärna höra av dig till kontaktpersonen överst på sidan.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När räddningstjänsten får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett, det vill säga att samtliga dokument som krävs finns bifogade i ansökan. Är den det, skickas ett mottagningsbevis till dig.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. I sammband med begaran beslutar räddningstjänsten en tidsfrist som bedöms rimlig i förhållande till kompletteringens omfattning, om den sökande anser att fristen inte är tillräcklig eller om kompletteringen av skälig anledning försenas kan den sökande kontakta räddningstjänsten för att förlänga denna. Om de begärda handlingarna inte inkommer inom tidsfristen fattas beslut på befintligt underlag vilket sannolik resulterar i beslut om avslag. 

När en komplett insökan inkommit skickas mottagningsbevis och sakinnehållet i samtliga bilagor prövas, utifrån detta bedömer räddningstjänsten om den sökande har förutsättningar att hantera de brandfarliga varorna säkert och i enighet med gällande regelverk.

Under handläggningen av ärendet är det möjligt att räddningstjänsten kontaktar dig för mindre komplettering av innehållet i någon av bilagorna eller för att boka in ett platsbesök om det bedöms som nödvändigt.

Räddningstjänsten har från den dag mottagningsbevis skickas tre månader, med möjlighet att förlänga till sex månader, på sig att fatta beslut i ärendet. När räddningstjänsten beslutat i ärendet meddelas det skriftligt.

I samband med ett beslut om tillstånd meddelar räddningstjänsten de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan den får tas i drift. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka tid för avsyningen.

Överklagan

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns beslut enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och inkomma till räddningstjänsten senast tre veckor efter det att beslutet mottogs. Om räddingstjänsten beslutar att förlänga handläggningstiden till maximalt sex månader får detta inte överklagas enligt § 17 förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiv varor.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

 1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
 2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
 3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten prövar att överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas det och övriga handlingar i ärendet vidare till Länsstyrelsen som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.