Logotype
Logotype

Explosiv vara

I princip all hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Räddningstjänsten hanterar tillstånd för förvaring, handel, användning, och överföring inom Sverige. Om verksamheten hanterar explosiva varor utanför dessa kategorier söks tillstånd hos annan myndighet. 

Olika typer av explosiv vara

Explosiva varor klassificeras utifrån den specifika varans egenskaper och begärlighet, klassificeringen bygger på tre variabler som tillsammans anger vilka krav som kommer ställas på hanteringen av varan. Explosiva varor tilldelas, till skillnad från brandfarliga varor, en begärlighetsgrad, det vill säga hur eftertraktad varan är att stjäla. Begärlighetsgraden avgör vilken typ av låsanordning som krävs på förrådet samt hur motståndskraftigt förrådet ska vara mot inbrott. Nedan presenteras de olika begärlighetsgraderna:

Begärlighetsgrad A: Mycket stöldbegärlig, exempelvis dynamit eller sprängkapslar, kräver tillträdesskydd som motstår angrepp med handhållna verktyg och elektriska verktyg i minst 80 minuter och en förankring motsvarande 500 kg.

Begärlighetsgrad B: Stöldbegärlig, exempelvis krut eller pyrotekniska satser, kräver tillträdesskydd som motstår angrepp med handhållna verktyg och elektriska verktyg i minst 10 minuter och en förankring motsvarande 150 kg.

Begärlighetsgrad C: Mindre stöldbegärlig, exempelvis fyrverkeripjäser som är undantagna tillståndsplikt eller nödraketer, kräver tillträdesskydd motsvarande hänglås i minst hänglåsklass 2, och beslag i motsvarande klass, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Normer SSF 014 och SSF 018. Alternativt att låsanordningen motsvarar krav i annan stat inom EES eller Turkiet och ger minst likvärdig säkerhet.

Utöver begärlighetsgrad tilldelas explosiva varor en samhanteringsgrupp A-H, J-L, N, och S, explosiva varor får alltid förvaras med andra varor som har samma samhanteringsgrupp och med samhanteringsgrupp S, övriga samhanteringsgrupper som får samförvaras, samt vad varje grupp innebär, presenteras i bilaga 6 till MSBFS 2019:1. Explosiva varor delas också in i riskgrupper 1.1-1.6 vilka anger vilken risk den explosiva varan utgör, dessa presenteras nedan:

1.1: Ämnen, blandningar och föremål med risk för massexplosion (en massexplosion är en explosion som påverkar så gott som hela förvarade mängden praktiskt taget samtidigt).

1.2: Ämnen, blandningar och föremål med risk för splitter och kaststycken men inte för massexplosion.

1.3: Ämnen, blandningar och föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte med risk för massexplosion vars förbränning leder till avsevärd strålningsvärme, eller vilka brinner efter varandra och ger upphov till mindre verkningar genom tryckvåg eller splitter och kaststycken.

1.4: Ämnen, blandningar och föremål med endast obetydlig explosionsrisk i händelse av antändning eller initiering. Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och det kan inte förväntas splitter av betydande storlek eller utbredning. Brand utifrån får inte förorsaka praktiskt taget samtidig explosion av så gott som hela innehållet i förpackningen.

1.5: Mycket okänsliga ämnen och blandningar med risk för massexplosion men med mycket liten sannolikhet för initiering eller för övergång från brand till detonation under normala förhållanden. Ett minimikrav är att de inte får explodera vid test med yttre brand.

1.6: Extremt okänsliga föremål utan risk för massexplosion. Föremålen innehåller endast extremt okänsliga ämnen eller blandningar där sannolikheten för oavsiktlig antändning eller utbredning är försumbar.

En explosiv varas märkning kan exempelvis utgörs av 1.1D A eller 1.4S C, sammantaget medför klassificeringen av de explosiva varorna vilka krav som ställs på hanteringen och tillståndshavaren.

Vad säger lagen om explosiva varor

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Om du har tillstånd till hantering av explosiv vara ska du utse en eller flera föreståndare för den aktuella verksamheten. Föreståndare ska godkännas av Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Läs mer: När behövs tillstånd?

Läs mer: Föreståndare

Sök nytt tillstånd i god tid

En verksamhet som ansöker om nytt tillstånd får fortsätta sin verksamhet enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden endast om ansökan lämnats in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut. Det är därför mycket viktigt att den som önskar få ett nytt tillstånd lämnar in sin ansökan om detta i god tid för att undvika risken att tvingas stoppa verksamheten i väntan på nytt tillstånd. Om verksamheten är i behov av tillståndet för att inhandla ny explosiv vara är det särskilt viktigt att ansökan är komplett och inkommer i god tid för att verksamheten ska kunna fortsätta. 

Förvaring av explosiv vara

Förvaring av explosiva varor ska vara utformad för att förebygga och minska konsekvenserna av en olycka samt att hindra tillträde för obehöriga. Detta innebär att kraven på förvaringsutrymmena är många.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps handbok "Förvaring av explosiva varor" finns information om vad som gäller vid förvaring av explosiv vara.

Andra tillstånd

Tillstånd till sprängning inom detaljplanelagt område och viss användning av pyrotekniska artiklar lämnas av Polismyndigheten. Tillstånd för import, export, eller gränsöverskridande överföring för explosiva varor lämnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tillstånd för tillverkning, bearbetning, återvinning, destruktion, eller annan hantering som led i någon av dessa processer av explosiva varor ska sökas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.