Logotype
Logotype

Föreståndare

Om du har tillstånd att hantera explosiv vara, ska du i enligt 9 § LBE utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

Föreståndare för explosiv vara ska godkännas av oss och du måste söka tillstånd för den eller de aktuella föreståndarna hos Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Vid prövning av föreståndare för explosiv vara genomförs en vandelsprövning, vi begär då yttrande från Polismyndigheten i fråga om lämplighet. Polisens yttrande väger tungt i ärendet och är ofta grundande för det slutgiltiga beslutet om föreståndarens lämplighet. Utöver vandelsprövningen prövar räddningstjänsten föreståndarens kunskaper om risker med hanteringen och dennes förutsättningar i övrigt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter som föreståndare för hanteringen. 

Föreståndarens ansvar och arbetsuppgift

En föreståndares uppgift är att verka för att verksamheten följer kraven som ställs enligt lagen samt att följa och vara uppdaterad på de föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen.

Tillståndshavaren ska ge föreståndaren de befogenheterna och möjligheterna i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Den som driver verksamheten ska se till att föreståndaren får den kunskap som behövs. Ett dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet, ska kunna presenteras senast vid en avsyning. Det kan till exempel vara kopia på avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.

I föreståndarens arbete ingår även att ha ett ansvar för säkerhetsarbetet eller att säkerhetsarbetet fungerar inom den organisation som föreståndaren verkar i (Kommentar till 4.5 i SÄIFS 2000:2).

Föreståndare ska ha kunskap om hur anläggningen fungerar och ansvara för att den sköts på rätt sätt. Dessutom ska föreståndaren informera övrig personal om de risker som finns och hur de ska hanteras. Föreståndaren kan till exempel skapa rutiner för hur personalen ska hantera den explosiva varan vid arbetsdagens slut och vad de ska göra om de märker felaktig förvaring, ser felplacerade produkter eller upptäcker en brand i nära anslutning till förrådet.