Logotype
Logotype

Tillstånd för explosiv vara

Tillstånd krävs för all hantering av explosiv vara. Olika typer av verksamheter behöver olika typer av tillstånd.

Skärpt kontroll över explosiva varor

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet bombdåd med civila sprängämnen. Riksdag och regering har därför valt att skärpa lagstiftningen. Detta har resulterat i att en mer omfattande prövning av både verksamheten som helhet och dess deltagare genomförs, en del av denna prövning sker i samråd med polisen där deras bedömning​ bland annat grundar sig på utdrag ur belastningsregistret. 

Anmälan och godkännande av deltagare i verksamhet med explosiv vara

Ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gör att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor enligt LBE ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka personer som i verksamheten får delta i hantering och överföring av sådana varor från och med 1 augusti 2021. Tillståndsmyndigheten ska pröva lämpligheten hos anmälda deltagare. Vid prövningen hämtas ett yttrande från Polismyndigheten. Deltagare ska sedan godkännas av tillståndsmyndigheten, godkännande är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få delta i verksamheten. Deltagarnas personuppgifter kan komma att kontrolleras vid en tillsyn.

Undantag från anmälningsplikt regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:3. Undantagen verksamhet är sådan som endast hanterar explosiv vara av begärlighetsgrad C (se Bilaga 7, MSBFS 2019:1) eller lärarledd undervisning där explosiv vara hanteras. Exempel på verksamheter som omfattas av anmälan och godkännande är de som hanterar sprängämnen, tändämnen, krut, ammunition eller stenspräckningsprodukter.

Ytterligare förändringar i LBE-lagstiftningen

Vid ansökan om nytt tillstånd ska personer med betydande inflytande över verksamheten anmälas och prövas om sökanden är en juridisk person. Likaså begränsas möjligheten att fortsätta med sin verksamhet om man inte inkommer med sin ansökan i tid. Detta gäller vid tillstånd för både brandfarlig och explosiv vara. Tillståndstiden för explosiv vara är sedan 1 augusti 2021 även begränsade till maximalt tre år.

För mer information kring den ändrade lagstiftningen, se MSB:s hemsida:

Skärpt kontroll över explosiva varor (msb.se)

Tillstånd

Tillstånd till användning av explosiv krävs för den som ska köpa och använda explosiv vara.

Tillstånd till förvaring av explosiv vara krävs för den som har förråd och vill förvara explosiv vara.

Tillstånd till försäljning av explosiva varor krävs för den som bedriver handel med eller överlåter explosiva varor, exempelvis vapenhandlare som säljer ammunition eller fyrverkeriförsäljning.

Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige behövs för att föra över varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd för explosiv vara behövs inte för den som:

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får ej explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kapitlet i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Blankett med bilagor skickas med post till

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla

eller e-post raddningstjansten@mittbohuslan.se

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för ditt ärende.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När räddningstjänsten får in din ansökan kontrollerar vi att den är komplett, det vill säga att samtliga dokument som krävs finns bifogade i ansökan. Är den det, skickas ett mottagningsbevis till dig.

Är din ansökan inte komplett skickar vi istället en begäran om komplettering vilket innebär att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. I samband med begäran beslutar räddningstjänsten en tidsfrist som bedöms rimlig i förhållande till kompletteringens omfattning, om den sökande anser att fristen inte är tillräcklig eller om kompletteringen av skälig anledning försenas kan den sökande kontakta räddningstjänsten för att förlänga tiden. Om de begärda handlingarna inte inkommer inom tidsfristen fattas beslut på befintligt underlag vilket sannolikt resulterar i beslut om avslag. 

När en komplett ansökan inkommit skickas mottagningsbevis och sakinnehållet i samtliga bilagor prövas, utifrån detta bedömer räddningstjänsten om den sökande har förutsättningar att hantera de explosiva varorna säkert och i enighet med gällande regelverk.

Under handläggningen av ärendet är det möjligt att räddningstjänsten kontaktar dig för mindre komplettering av innehållet i någon av bilagorna eller för att boka in ett platsbesök om det bedöms som nödvändigt, under prövningen inhämtas även ett yttrande från polismyndigheten gällande verksamhetens, föreståndarnas, och deltagarnas lämplighet.

Räddningstjänsten har från den dag mottagningsbevis skickas tre månader, med möjlighet att förlänga till sex månader, på sig att fatta beslut i ärendet. När räddningstjänsten beslutat i ärendet meddelas det skriftligt.

I samband med ett beslut om tillstånd meddelar räddningstjänsten de villkor som ska vara uppfyllda för att tillståndet ska vara giltigt. Ett sådant villkor kan vara att en avsyning av verksamheten ska göras innan den får tas i drift. Det är då ditt ansvar att kontakta oss för att boka tid för avsyningen.

Överklagan

Räddningstjänsten Mitt Bohusläns beslut enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas av den som är part i ärendet. Det skriftliga överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen och inkomma till räddningstjänsten senast tre veckor efter det att beslutet mottogs. Om räddningstjänsten beslutar att förlänga handläggningstiden till maximalt sex månader får detta inte överklagas enligt § 17 förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Skrivelsen med överklagandet ska undertecknas av den klagande eller dennes ombud och innehålla:

  1. Den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter.
  2. Det beslut som överklagas samt diarienummer och datum för beslutet.
  3. Den ändring av beslutet som den klagande vill få till stånd samt skälen för detta.

Räddningstjänsten prövar att överklagandet har kommit in i rätt tid och därefter skickas det och övriga handlingar i ärendet vidare till Länsstyrelsen som ska avgöra frågan. Vi kan också rätta eller ompröva våra egna beslut.