Logotype
Logotype

Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Ansvar

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ställer bland annat krav på ägare eller nyttjanderättshavare att i skälig utsträckning hålla utrustning för släckning av brand samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
Alkohollagen (2010:1622) ställer i sin tur krav på att lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Ansvaret för brandsäkerheten i serveringslokalen vilar alltså på verksamhetsutövaren och fastighetsägaren.

Systematiskt brandskyddsarbete

Utöver krav på byggnader ställer LSO även krav på att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet behöver vara och hur det ska dokumenteras beror på hur verksamheten och lokalen ser ut. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän kontrollerar det systematiska brandskyddsarbetet när vi gör tillsyn av din verksamhet.

Ansökan om serveringstillstånd

Räddningstjänsten fattar inga beslut om serveringstillstånd ska beviljas eller inte utan är en av flera remissinstanser till alkoholhandläggaren. Vi hjälper till att bedöma om lokalen är lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. För att vi ska kunna säga om lokalen är lämplig eller inte krävs det att du skickar med dokumentation som visar hur brandskyddet ser ut. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig inom brand för att underlaget ska bli rätt utifrån lokalens förutsättningar och
gällande regler.