Logotype
Logotype
Logga Arctic Paper

Gasum LNG terminal

Information till allmänheten gällande Gasum LNG Terminal i Lysekil.

Uppdaterad 2023-02-22

Bakgrund

Gasum AB driver sedan 2014 en terminal för LNG/LBG (flytande natur- och biogas) i Lysekils
kommun. Terminalen är belägen i direkt anslutning till Preems raffinaderi på Lysehalvön ca 10 km
från Lysekils tätort.

Verksamheten omfattar import och lagring av LNG/LBG samt leverans av naturgas till Preems
raffinaderi. Dessutom sker utlastning till lastbil för distribution av LNG/LBG på den svenska
marknaden. Anläggningen har tillstånd att hantera upp till 250 000 ton LNG/LBG per år.
Anläggningen består av utrustning för lossning av fartyg vid Preems kaj 5, en lagringstank,
processutrustning samt en utlastningsplats för tankbilar. Terminalen är i drift dygnet runt, och
övervakas konstant av personal.

Verksamheten omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor (199:381), den högre kravnivån. För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska
verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom
förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och
avhjälpas. Gasum AB har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en
räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens
räddningstjänst.

Kemikaliehantering

Vid terminalen hanteras och lagras stora mängder brandfarliga vätska. I all huvudsak gäller detta
flytande natur- och biogas (LNG/LBG). LNG/LBG består till över 90 % av metan, CH4. Övriga
komponenter är etan, propan och kväve. Om LNG/LBG kommer ut från sin inneslutna och isolerade
miljö sker en snabb förångning till naturgas, och en kraftig nedkylning av den omedelbara
omgivningen.

LNG/LBG klassas som brandfarlig vara, klass 1. I mindre mängder lagras också andra typer av
brandfarlig vara klass 1 och klass 3 vid terminalen, exempelvis bensin och diesel.
I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med
verksamheten är:
• Stort läckage av LNG/LBG från kaj, tanktak, transportledningar eller bilutlastning.
• Stort läckage av LNG/LBG från högtryckssystem.
• Stort läckage av natur/biogas från högtryckssystem.

Ett läckage skulle kunna leda till köldskador samt risk för pöl-, jet- eller gasmolnsbrand.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till
allmänheten” (VMA). VMA ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta
meddelande sänds ut via lokalradio och TV.

SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till
adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.
3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten
ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den
kommunala räddningstjänsten följas.

Förebyggande av olyckor

Anläggningen är byggd i enlighet med svenska föreskrifter och internationella tekniska standarder för
LNG/LBG- anläggningar. Styrningen är helautomatisk och vid felindikation stängs anläggningen ner
till ett säkert läge. Utöver att anläggningen är bevakad dygnet runt finns detektorer installerade för
att upptäcka bränder och gasutsläpp.

Dessutom bedrivs ett systematiskt arbete för att förebygga haverier och olyckor samt att identifiera
risker och förbättringsmöjligheter. All personal vidareutbildas kontinuerligt inom tekniskt
handhavade, nödlägesberedskap, utrymning, miljökunskap samt andra branschspecifika områden.

Gasum AB´s planer för nödlägen finns beskrivna i en Beredskapsplan där roller, varnings- och
utrymningsprinciper samt kommunikation under nödlägen finns beskrivet.

Preems räddningstjänst larmas vid nödläge, och Preem samverkar med den kommunala
räddningstjänsten som genom kommunens plan för räddningsinsats har ett åtgärdsprogram för att
hantera en olycka på terminalen. Övningar med driftpersonal, Preems räddningstjänst och den
kommunala räddningstjänsten hålls regelbundet.

Tillsyn av verksamheten

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyn kan erhållas via Länsstyrelsen.

Telefon: 010-224 4000
E-post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Information och kontakuppgifter

Verksamhetsutövare

Gasum AB

Adress


Gasum LNG/LBG terminal i Lysekil
Sjöbolsvägen 2
S-453 92 Lysekil

Terminal Manager

Fredrik Hylten-Cavallius
+46 73 635 79 62
fredrik.hylten-cavallius@gasum.com

Enviromental and energy contact

Asbjørn Folvik
+47 475 09 062
asbjorn.folvik@gasum.com

Hemsida

www.gasum.com