Logotype
Logotype

Elda utomhus

Elda trädgårdsavfall

Från 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall inte får eldas på din tomt utan det ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

I vissa kommuner finns möjlighet att söka dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall samt för påskbrasa, majbrasa/valborgsmässoeld eller liknande. Vänd dig till din kommun för mer information om vad som gäller där du bor.

Du är ansvarig

Den som eldar är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Din kommun kan, beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om eldningsförbud läggs ut på kommunens hemsida.

Har du fått dispens för eldning?

Tänk på det här:

  • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Ett område om 5 meter kring elden ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
  • Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
  • Elden ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
  • Telefon vid nödsituationer är 112.

Släckredskap

Tillgång till släckredskap bör alltid finnas, exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor brasa med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.

Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen.

Mer information
Elda ute