Logotype
Logotype

Elda utomhus

En liten gnista kan leda till en stor skogsbrand, planerar du att elda, kontrollera om det råder eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Och kom ihåg att det alltid är du som tänt elden som bär ansvaret.

Elda trädgårdsavfall

Från 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall inte får eldas på din tomt utan det ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen.

I vissa kommuner finns möjlighet att söka dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall samt för påskbrasa, majbrasa/valborgsmässoeld eller liknande. Vänd dig till din kommun för mer information om vad som gäller där du bor.

Har du varit i kontakt med kommunen och fått dispens för eldning?

Tänk på det här:

 • Platsen för elden ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
 • Ett område om 5 meter kring elden ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
 • Elden ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Telefon vid nödsituationer är 112.

Du är ansvarig

Den som eldar är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Din kommun kan, beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om eldningsförbud läggs ut på kommunens hemsida.

Släckredskap

Tillgång till släckredskap bör alltid finnas, exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor brasa med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.

Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen.

 

Eldningsförbud

Kommunen och Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Om du planerar att elda, kontrollera om det råder eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse.

Vad gäller vid eldningsförbud?

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse

Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Vad gäller vid skärpt eldningsförbud?

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Ladda ner appen Brandrisk Ute

Brandrisk Ute är en app från MSB som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

Brandrisk Ute i App Store

Brandrisk ute på Google Play