Logotype
Logotype

Översvämningar

Vid kraftiga regnoväder kan man lätt råka ut för översvämning i sin bostad. Mycket hjälp kan fås av ditt försäkringbolag. Här följer några tips för dig som är i riskzonen.

Vid översvämning i din bostad, som orsakas av till exempel kraftig nederbörd, och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in kan du alltid ringa 112. En av  våra uppgifter är att bistå med länspumpning och invallning vid akuta översvämningar.

Översvämmad gata vid bostadshus

Källaröversvämningar

Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källare via golvbrunnar och andra avloppsanslutningar. Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat system det vill säga där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Västvatten och LEVA kan ge dig information om vilken typ av avloppssystem som din fastighet är ansluten till.

Tillfälliga stopp orsakas oftast på att man spolat ner något olämpligt i avloppet till exempel dambindor, tops, matolja, tomma förpackningar med mera. De vanligaste störningarna inträffar i ledningen från fastigheten till kommunens ledning i gatan. En översvämning kan också orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande dricksvatteninstallation exempelvis en ledning eller disk- tvättmaskin som går sönder. Beakta särskilt under vinterperioden risken för frysskador.

Hur du förebygger källaröversvämningar

 • Spola inte ner sådant i avloppet som kan orsaka stopp
 • Installera bakvattenventiler eller stängbara golvbrunnar
 • Nedfarter till garage och andra källarutrymmen utformas så att regnvatten inte kan rinna in i källaren
 • Kontrollera att regnvatten avleds från fastigheten
 • Byt ut installationer som är i dåligt skick
 • Stäng ventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid
 • Förvara inte värdefulla och fuktkänsliga föremål i källare och framför allt inte direkt på golvet

Om det inträffar en källaröversvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Skaffa hjälp med länspumpning
 • Flytta om möjligt värdefulla fuktkänsliga föremål
 • Kontakta försäkringsbolaget
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten
Mer information