Logotype
Logotype

Sotning

Myndigheten för samhällskydd och beredskap fastställer regler för sotning och hur ofta det skall sotas. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har av medlemskommunerna fått uppdraget att rengöring/sotning och brandskyddskontroll blir utfört. Räddninggstjänsten Mitt Bohuslän har avtal med privata entreprenörer att utföra dessa tjänster.

I Uddevalla utför Sotningstjänst i Väst sotning och brandskyddskontroll.

I Lysekil och Munkedal utför A.H.J. Skorstensfejeri AB sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll är kommunens ansvar

Kommunerna har ansvar för brandskyddskontrollen. Brandskyddskontrollen av eldningsanläggningar får endast utföras av personer med lägst teknikerutbildning eller skorstensfejarmästare.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren och/eller nyttjanderättshavaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder.

Varför sotar man?

Sotning utförs för att förhindra brand. Brandfarligt sot tas bort för att minska risken för soteld. I samband med sotningen görs också den regelbundna brandskyddskontrollen, den enda som utförs i småhus. Genom att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår. Sotning har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Taxa för sotning