Logotype MittBohuslän

Valborgsmässoeldar

Knappt är påskeldarna släckta när det är dags för valborg.

Du ska såklart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du eldar i skog och mark eller eldar i din trädgård.

Alla valborgseldar ska anmälas till Räddningstjänsten, gäller dock inte mindre brasor inom egen förening eller på egen tomt. Anmälan ska helst inkomma senast klockan 16:00 dagen före valborgsmässoafton på telefon 010-161 55 00.

Den som anordnar ett bål är alltid ansvarig. Ansvarig eller utsedd person ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet. Räddningstjänsten kan beroende på väder och vind och hög brandrisk, bli tvungen att förbjuda eldning oavsett vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits. Information om den typen av eldningsförbud läggs ut på Räddningstjänstens och kommunernas hemsida.

Tillgång till släckredskap ska alltid finnas, exempelvis vattenkannor och stålkrattor. Tillgång till trädgårdsslang kan i många fall vara nödvändigt, det är också en trygghet för dig som ansvarig anordnare. Man kan givetvis inte släcka en stor påskbrasa med några vattenkannor och krattor, knappast ens med en trädgårdsslang.

Meningen med släckredskapen är att man ska kunna göra en snabb insats mot brandspridning från flagor och gnistor. Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden. Möjlighet att larma räddningstjänsten ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen. Telefon vid nödsituationer är 112. Lämna aldrig elden utan tillsyn.

Bålet

  • Platsen för bålet ska vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande byggnader, kraftledningar eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.
  • Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.
  • Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
  • Bålet ska endast innehålla trädgårdsavfall såsom grenar, ris och andra träprodukter. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förkomma.
  • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.
  • Om brasan är offentlig eller sker på allmän plats, om du gjort reklam i tidning eller via annan media ska tillstånd sökas hos Polisen på telefon 114 14 . Om du inte äger marken där du ska elda måste du ha tillstånd av mark- eller fastighetsägaren.