Logotype
Logotype

Våra styrdokument

Varje räddningstjänst styrs av en rad olika dokument och lagar. För styrning av vårt förbund finns dessa politiska dokument.

Förbundsordningen

Förbundsordningen som antas av medlemskommunernas fullmäktige och som anger syfte med vår verksamhet, förutsättningar för vår ekonomi, antal ledamöter i direktionen (styrelsen) med mera. Det är genom förbundsordningen som förbundet ”föds” och vad som ska finnas i en förbundsordning anges i kommunallagen.

Handlingsprogrammet

Medlemskommunerna har gett RMB i uppdrag att leda kommunernas förebyggande arbete samt ansvaret för räddningstjänst enligt LSO med undantag för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Handlingsprogrammet bygger på en upprättad riskanalys vilken kartlägger nuläget och analyserar tidigare händelser som föranlett räddningsinsatser. Baserat på riskanalysen görs värderingar och prioriteringar vilka sammanställs i handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammets effektmål konkretiseras i en årlig verksamhetsplan vilken följs upp och utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut.

Nuvarande handlingsprogram antogs av direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän den 1 december 2022.