Logotype MittBohuslän

Våra styrdokument

Varje räddningstjänst styrs av en rad olika dokument och lagar. För styrning av vårt förbund finns dessa politiska dokument.

Förbundsordningen

Förbundsordningen som antas av medlemskommunernas fullmäktige och som anger syfte med vår verksamhet, förutsättningar för vår ekonomi, antal ledamöter i direktionen (styrelsen) med mera. Det är genom förbundsordningen som förbundet ”föds” och vad som ska finnas i en förbundsordning anges i kommunallagen.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet ska enligt lagen om skydd mot olyckor beskriva kommunernas arbete med förebyggande åtgärder för att minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna, för olyckor i allmänhet och bränder i synnerhet. Programmet ska även beskriva vilka resurser kommunerna har för att göra räddningsinsatser vid de olyckor som ändock inträffar.

I ett flertal statliga utredningar under senare år har man kommit fram till att det måste arbetas mer med att försöka minska antalet olyckor och konsekvenserna av dessa. Arbetet måste ske inom alla områden och tvärsektoriellt.

Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) blev ett av resultaten av detta arbete. Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som ska fastställas en gång per mandatperiod, första gången var per den 1 januari 2005. Kommunalförbundet får anta närmare riktlinjer, separata dokument, till programmet.

Nuvarande handlingsprogram antogs av direktionen för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän den 13 december 2019 och gäller för åren 2020-2023.