Logotype
Logotype

Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Vad ska rapporteras?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som rör organisationens vitala intressen, individers liv eller hälsa eller missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Allvarliga oegentligheter

Följande är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet ”allvarliga oegentligheter”:

 • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • Jäv i alla former av situationer
 • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
 • Försök att dölja något av ovanstående

Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport.

Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

Vem kan använda funktionen?

Visselblåsartjänsten ska användas av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av nämnda personkategorier hos verksamheten.

 • arbetstagare,
 • person som gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • person som söker eller utför volontärarbete,
 • person som söker eller fullgör praktik,
 • person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
 • har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Vår visselblåsarfunktion

Visselblåsare har möjlighet att lämna in sin rapport via:

https://whistle.qnister.com/rmb/sv-SE

eller tala in din rapport på tel +4636-330 07 40

alternativt boka ett möte på telefon +4636-330 07 41

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare.
Använd inte företagets dator eller nätverk.

Vår visselblåsarfunktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en säker och anonym molntjänst som tillhandahålls av en oberoende tredje part. Det finns även möjlighet att lämna sin rapport via telefon eller genom att boka ett fysiskt möte för den som önskar. De olika alternativen och mer information om dessa finns att hitta via länken.

Om rapporten lämnas skriftligen via webformuläret väljer du själv om du vill vara anonym eller om du vill lämna dina kontaktuppgifter. Oavsett om du vill vara anonym eller inte får du ett anonymt ID och lösenord som du kan använda för att hålla kontakten och få återkoppling från den som utreder rapporten.

Om du väljer att tala in din rapport via telefonnumret som du finner via länken ovan kommer du endast att bli kontaktad för ytterligare information och återkoppling om du väljer att lämna kontaktuppgifter, och inte om du väljer att vara anonym.

Hantering av rapporter

Rapporterna tas emot av jurister hos Insatt AB och hanteras enligt följande:

 1. Insatt tar emot ärendet via Qnisters visselblåsartjänst, alternativt via telefon eller fysiskt möte.
 2. Återkoppling om mottagen rapport sker till visselblåsaren inom sju dagar (om inte den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller Insatt har anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet).
 3. Insatt påbörjar en bedömning av rapporten – är det ett visselblåsarfall? Vid behov efterfrågas ytterligare information från visselblåsaren i de fall det är möjligt.
 4. Om det är lämpligt kan Insatt bjuda in utsedd kontaktperson hos förbundet eller någon som dessa personer utser för att kunna delta i handläggningen av aktuellt visselblåsningsärende.
 5. Insatt bedömer och motiverar om ärendet är ett visselblåsarfall eller inte.
 6. Återkoppling sker till den rapporterande personen.
 7. Fortsatt utredning, antingen av Insatt eller av utsedd kontaktperson av ärenden som bedöms som visselblåsningar. Utredaren upprättar åtgärdsförslag och preventiva åtgärder för att förebygga liknande händelser. Vid misstanke om brott ska polisanmälan göras.
 8. Återkoppling sker till den rapporterande personen även efter fortsatt utredning.
 9. När ärendet är avslutat schemaläggs det för radering enligt aktuell lagstiftning.

Blir en anmälan offentlig?

En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.

Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

För RMB är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.