Logotype
Logotype

Tillfällig övernattning

Råd och anvisningar vid tillfällig övernattning i skolor, idrottshallar, samlingslokaler m.m.

Räddningstjänstens råd och anvisningar har som syfte att underlätta tolkning av lagstiftning, samt även förtydliga räddningstjänstens syn inom specifika områden. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.

Bakgrund

Det är vanligt att skolor, idrottshallar, daghem och liknande används vid tillfällig övernattning. Detta sker främst på sommaren i samband med olika typer av ungdomsläger, idrottsevenemang m.m. Räddningstjänsten utför tillsyn av dessa lokaler med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför däremot en mer komplicerad utrymningssituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.
Räddningstjänsten bedömer att nedanstående förstärkningsåtgärder bör vidtas eller uppfyllas för att anläggningens brandskydd kan anses som skäligt och motsvarar de krav som lagstiftningen ställer för den här typen av verksamhet.

Utrymning

  • Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
  • Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel.
  • För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor, fönsterutrymning vi stege till marken är inte acceptabelt.

Larm, belysning och vägledande markering

Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110:7) och nödströmsförsörjda nödutgångsskyltar. Undantag medges när förläggning endast sker i markplan; då godtas fungerande brandvarnare i kombination med efterlysande skyltar och tänd belysning i trapphus, korridorer och övriga utrymningsvägar. Oavsett antalet våningsplan ska larmet vara hörbart i samtliga delar som används till förläggning.

Brandredskap

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernatta i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksalar) med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.

Brandskyddsansvarig

Under den tid övernattning förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som är tillgänglig per telefon dygnet runt. Personen i fråga skall ha en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum och byggnad.
Nattetid skall korridorsystemet vara tänt samt vaken vakt alltid finnas på plats för regelbunden rondering av lokalerna. Vakten ansvarar för att de övernattade vid behov av utrymning larmas genom befintligtutrymningslarm eller genom medförd larmanordning samt för att räddningstjänsten larmas via SOS, tel. 112. Vakten skall ha tillgång till aktuella listor med namn på övernattade i respektive lokal.

Anmälan

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän bör underrättas minst 1 vecka innan övernattningen äger rum. Anmälan bör innehålla: arrangör, objekt, tid när lokalerna kommer att användas, säkerhetsansvarig, antal personer samt telefonnummer till brandskyddsansvarig.

Ordningsregler

  • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
  • Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler
  • Stolar, bänkar och andra lösa inventarier som kläder och väskor m.m. får inte lagras i korridorer och trapphus, då dessa utgör utrymningsvägar från lokalen.
  • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
  • Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
  • Levande ljus får inte förekomma.

Information

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid användning av byggnaden. Det är den brandskyddsanvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår.

Följande bör ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler (se ovan). Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i förläggningssalar.

Brandfarliga varor

Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får inte användas vid övernattning.

Kontakta oss på räddningstjänsten om ni har ytterligare frågor om tillfällig övernattning.