Logotype
Logotype

Sevesoanläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Här får du information om:

  • Anläggningar inom Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns område som omfattas av Sevesolagstiftningens högre- samt lägre kravnivå
  • Beskrivning av verksamheten vid dessa anläggningar
  • Vilka tänkbara olyckor som kan inträffa
  • Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten).

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

EU har antagit Seveso II direktivet. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

  • Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.
  • Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån skall, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas var tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. Läs mer om Seveso på se

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand eller kemikaliutsläpp. Vid olycka samverkar räddningstjänsten med polis, sjukvård med flera. Om så behövs, kan även personal och resurser kallas in från andra kommuners räddningstjänster.

Enligt gällande lagstiftning är det anläggningsägarens ansvar att hålla med utrustning och ordna beredskap i skälig omfattning på sådana verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga konsekvenser för människor eller miljö. Som komplement till den kommunala räddningstjänstens resurser har sju oljebolag bildat Släckmedelscentalen SMC AB (SMC) och investerat i utrustning samt träffat avtal med räddningstjänsterna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall om beredskap och drift av SMC:s operativa verksamhet. Utöver ägarna har även andra företag som lagrar och hanterar petroleumprodukter tecknat samarbetsavtal med SMC.

Viktigt meddelande till allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:

  • gå inomhus
  • lyssna på radio, i första hand P4
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Information kan också komma i TV och text-TV. Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Det finns ett kompletterande system för att varna allmänheten. Man kan då skicka ut en varning genom ett talmeddelande till fast telefoni. Det går även att varna via SMS. Varningen kan då skickas till mobiltelefoner som är registrerade inom ett drabbat område.

Plan för räddningsinsats

Då det finns verksamheter som ingår i den högre kravnivån så är verksamheterna och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska gå till. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det av ändrade förhållanden finns anledning att ändra planen. När planen upprättas samråder Räddningstjänsten Mitt Bohuslän med berörd verksamhet. Allmänheten ska ha möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Övningar

Att planerna för räddningsinsats fungerar och är ändamålsenliga ska säkerställas genom övning. Övning genomförs med jämna mellanrum och fastslås årligen i särskild plan.

Fakta

Seveso är en ort i Italien där det 1976 inträffade en kemikalieolycka. En okontrollerad reaktion inträffade och dioxin bildades tillsammans med hög värmeutveckling. 2000 människor behandlades mot Dioxinförgiftning och en yta på cirka 25 kvadratkilometer kontaminerades. Området var inte beboeligt på flera år efter händelsen.